Skip to main content

To: President Joe Biden, Secretary of State Antony Blinken, and Ambassador Brian Nichols

US Hands Off Haiti's Democracy!

(Kreyòl anba) We call on the US to stop supporting Prime Minister Ariel Henry, and the PHTK party and its political affiliates, so that a Haitian solution to the crisis can emerge.

Despite the continued deterioration of security, governance, basic services and respect for human rights, the US has persistently supported the current Haitian government, which is dominated by the Pati Ayisyen Tèt Kale (PHTK). The PHTK was founded by President Martelly after he came to power in 2011; PHTK along with its allies have controlled Haiti for ten of the past eleven years.

During their control of Haiti, PHTK governments have systematically dismantled Haiti’s democratic institutions, looted the public treasury through corruption, and sharply reduced the government’s ability to provide basic government services, including education, healthcare, justice and security. They have also undermined judicial processes, including most recently by obstructing the investigation into the assassination of President Jovenel Moise, and have thereby ensured impunity for grave crimes, including crimes against humanity like the La Saline massacre.

The US has acknowledged the Haitian government’s complicity in several of these areas, particularly with regards to chronic impunity, gang violence, and corruption.

Haiti’s crisis is the direct result of that decade of PHTK rule. Haitians have been fighting to reclaim their democracy with a broad-based non-violent mobilization against the PHTK governments. But US government support has allowed the PHTK to refuse to negotiate in good faith with the popular democratic movement demanding change.

VEZYON KREYOL
Nou mande Lèzetazini sispann sipòte Premye Minis Ariel Henry, pati PHTK, ak afilye politik li yo, pou bay ayisyen wout pou yon solisyon kriz sa ka parèt aklè.

Malgre sekirite, gouvènans, sèvis debaz yo, ak respè dwa moun nan peyi a kontinye degrade, Lèzetazini kenbe apiye administrasyon Ayiti ki la kounya ki pase yo, ki gen nan tèt li Pati Ayisyen Tèt Kale (PHTK). Prezidan Martelly te etabli PHTK apre li te monte sou pouvwa a an 2011; PHTK ak patizan li yo dirije Ayiti pandan 10 nan onz dènye ane yo.

Pandan kontwòl peyi dAyiti, gouvènman PHTK yo te demantibile enstitisyon demokratik Ayiti yo, piye trezò piblik la atravè koripsyon, epi diminye anpil kapasite gouvènman an pou bay sèvis de baz tankou edikasyon, swen sante, jistis ak sekirite. Anplis de sa, yo te mete pikan kwenna sou pwosesis jidisyè, pami anpil ka, gen ka ankèt sou asasina Prezidan Jovenel Moise ke yo bloke. Se nan konsa, yo kenbe enpinite pou krim grav, tankou ekzanp krim kont limanite tankou masak La Saline lan.

Lèzetazini dakò gouvènman ayisyen an patisipe nan plizyè nan pwoblèm sa yo, tankou enpinite sanbout, vyolans gang, ak koripsyon.

Pwoblèm kriz Ayiti an se rezilta dirèk jan PHTK dirije peyi a pandan dis lane ki pase yo. Ayisyen gen lontan yo ap lite pasifikman ak rejim PHTK yo pou rive rekanpe demokrasi yo. Men se domaj, paske sipò gouvènman ameriken an pèmèt PHTK refize negosye debònfwa ak mouvman demokratik popilè a k ap mande refòm.

Why is this important?

The role of the US is very simple: The US should not support any particular party or sector or demand that Haitians take a particular path towards democracy. A stable and just Haiti - which is in the interest of Haitians and the US government alike - requires that Haitians lead and own their democratic process.

Wòl Etazini an trè senp: Etazini pa ta dwe sipòte okenn pati oswa sektè apa oswa mande pou Ayisyen swiv wout yo vle a nan sans demokrasi pa yo. Yon Ayiti ki estab epi kote lajistis ap taye banda - ki nan enterè ni ayisyen ak ni gouvènman ameriken - sa ap rive fèt lè ayisyen pran kontòl epi granmoun pwosesis wout demokrasi yo.

Links

Updates

2022-07-21 15:26:07 -0400

500 signatures reached

2022-04-29 23:35:59 -0400

100 signatures reached

2022-04-29 18:01:57 -0400

50 signatures reached

2022-04-27 21:34:04 -0400

25 signatures reached

2022-04-23 07:51:52 -0400

10 signatures reached