Skip to main content

To: AARP

AARP: Support the Repeal of the GPO & WEP

Since AARP supports aging issues as part of its mission, what could be more important than the economic security of retired Americans?

AARP must act by informing legislators that Social Security protection must include eliminating the harsh Government Pension Offset (GPO) and Windfall Elimination Provision (WEP) penalties that diminish or deny the rightfully earned Social Security benefits of American citizens.

It is unacceptable for AARP to continue its neutral stance on GPO and WEP repeal. The penalties directly attack the financial well-being of those who have served our nation, kept us safe and secure, educated our children, and grossly affect foreign pensioners (legal immigrants in the United States and Americans abroad).

The only way to rectify this problem is to remove the GPO and the WEP from Social Security law through federal legislation.

Hear our voices and act now by shaping your advocacy decisions to meet your diverse membership's needs so deserving Americans can realize the full breadth of their earned and spousal Social Security benefits.

Polish Translation

Początek działalności 118 Kongresu powinien być krytycznym momentem dla AARP, aby podjąć akcję informującą ustawodawców, że ochrona Ubezpieczeń Społecznych musi obejmować eliminację surowych kar GPO i WEP, które zmniejszają lub odmawiają obywatelom amerykańskim słusznie zarobionych świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych.

Ponieważ AARP wykazało wsparcie dla problemów starzenia się w ramach swojej misji, nie może być sprawy ważniejszej dla wielu osób dotkniętych redukcją emerytur, z których oszałamiająca liczba to nauczyciele i osoby udzielające pierwszej pomocy.

To jest nie do zaakceptowania, aby AARP kontynuowało swoje neutralne stanowisko w sprawie uchylenia GPO i WEP. Kary są bezpośrednim afrontem dla bezpieczeństwa finansowego emerytowanych Amerykanów, którzy służyli naszemu narodowi, stali na straży naszego bezpieczeństwa i kształcili nasze dzieci oraz rażąco wpływają też na świadczenia zagranicznych emerytów ((legalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych i Amerykanów za granicą).

Jedynym sposobem na naprawienie tej niewygodnej rzeczywistości dotykającej emerytów, którzy zasłużyli i zakwalifikowali się do świadczeń na podstawie ich historii zarobkowej lub współmałżonka, jest usunięcie GPO i WEP z prawa dotyczącego Ubezpieczeń Społecznych poprzez ustawodawstwo federalne.

Usłyszcie nas i działajcie od teraz, kształtując swoje decyzje rzecznicze, aby sprostać potrzebom zróżnicowanego członkostwa, tak aby zasłużeni Amerykanie mogli w pełni wykorzystać zarobione przez siebie i współmałżonków świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych.

Dlaczego to jest ważne?

Jako grupa lobbingowa działająca na poziomie lokalnym, stanowym i federalnym w kwestiach dotyczących starzejących się Amerykanów, amerykańscy emeryci potrzebują wpływu politycznego AARP, aby pomóc uchylić GPO i WEP.

Spanish Translation

A principios del 118º Congreso, es un momento crítico para que AARP actúe
informando a los legisladores de que la protección de la Seguridad Social debe
incluir la eliminación de las duras penalizaciones de La Eliminación de Ventaja
Imprevista (WEP) y el Ajuste por Pensión del Gobierno (GPO) que disminuyen o
deniegan las prestaciones de la Seguridad Social merecidamente ganadas por
los ciudadanos estadounidenses y los que han trabajado y cotizado a la
Seguridad Social estadounidense.

Dado que AARP ha demostrado su apoyo a las cuestiones relacionadas con el
envejecimiento como parte de su misión, no podría haber un asunto más
importante para los muchos afectados por las compensaciones, de los cuales
un número asombroso son educadores y personal de primera intervención.

Es inaceptable que AARP mantenga su postura neutral sobre la derogación del
GPO y la WEP, ya que las penalizaciones son una afrenta directa a la seguridad
financiera de los estadounidenses jubilados que han servido a nuestra nación,
nos han mantenido a salvo y seguros, y han educado a nuestros hijos.

La única manera de rectificar esta incómoda realidad que afecta a los jubilados
merecedores que han calificado para beneficios basados en su registro de
ganancias o el de un cónyuge es eliminar del GPO y la WEP de la ley de
Seguridad Social a través de la legislación federal.

Escuche nuestras voces y actúe ahora, adaptando sus decisiones de defensa a
las necesidades de sus diversos afiliados para que los estadounidenses que lo
merezcan puedan disfrutar plenamente de sus prestaciones de la Seguridad
Social devengadas y conyugales.

¿Por qué es importante?
Como grupo de presión que trabaja a nivel local, estatal y federal en cuestiones
que afectan a los estadounidenses de edad avanzada, los estadounidenses
jubilados necesitan la influencia política de AARP para ayudar a derogar el GPO
y la WEP.

Why is this important?

As a lobbying group working at the local, state, and federal levels on issues affecting aging Americans, retired Americans need AARP’s political influence to assist in repealing the GPO and WEP.

Updates

2024-01-08 15:34:56 -0500

10,000 signatures reached

2023-04-10 18:11:16 -0400

5,000 signatures reached

2023-02-08 09:16:15 -0500

1,000 signatures reached

2023-01-26 09:32:19 -0500

500 signatures reached

2023-01-22 21:39:53 -0500

100 signatures reached

2023-01-22 20:52:37 -0500

50 signatures reached

2023-01-22 20:31:57 -0500

25 signatures reached

2023-01-22 20:12:41 -0500

10 signatures reached